Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-06-05 जिल्लाभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बजार/व्यवसाय, उद्योग, बैंक तथा वित्तिय संस्था, यातायात क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी आदेश ।
6 दिन अगाडी
2077-06-01 जिल्लाभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बजार/व्यवसाय, उद्योग, बैंक तथा वित्तिय संस्था, यातायात क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी आदेश ।
10 दिन अगाडी
2077-05-26 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरको सूचना ।
16 दिन अगाडी
2077-05-24 जिल्लाभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बजार/व्यवसाय, उद्योग, बैंक तथा वित्तिय संस्था, यातायात क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी आदेश ।
18 दिन अगाडी
2077-05-15 जिल्लाभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बजार/व्यवसाय, उद्योग, बैंक तथा वित्तिय संस्था, यातायात क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी आदेश ।
27 दिन अगाडी