Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

ठेगाना : हेटौडा

फोन नं : +977 057 520495

फ्याक्स : +977 057 523822

इमेल : daomakawanpur@moha.gov.np; daomakawanpur@gmail.com, नागरिकता अभिलेख प्रयोजनको लागि ईमेल avilekh.daomak@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daomakawanpur