Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

मिति २०७६-११-२२ गते बसेको कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्व तयारी बैठक ।