Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

रसिद नं‍. ३४८ देखि ७३८ सम्मको राहदानी तयार भै आएको ।

12 महिना अगाडी

2076-06-12


यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको (रसिद नं‍. ३४८ देखि ७३८ सम्म) केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई आएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै रसिद र एकप्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखा (कोठा नं. १७) मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस