Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

लट नं. १५७ को राहदानी तयार भै आएको ।

2076-11-04

2076-11-04


यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि मिति २०७६-०९-१० देखि २०७६-१०-०७ सम्म फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई आएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै रसिद र एकप्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखा (कोठा नं. १७) मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

Attached Files