Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण

क्र.सं. कार्यालयको नाम घरको विवरण जग्गा प्राप्ति घर जग्गाको ठेगाना कित्ता नं. जग्गाको किसिम क्षेत्रफल कैफियत
पक्की कच्ची निर्माण वर्ष तला क्षेत्रफल मूल्य श्रोत मूल्य रोपनी विगाह वर्ग मिटर
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर - १३२१७ २४,०७,८२६/- अधिग्रहण २,००,००,०००/- हेटौडा-२ ७४६ अबल - १-०-० -  
- - - - - - सरकारी ४,२४,५०,०००/- हेटौडा-११ ६९७ अबल - १-८-३ - वेयर हाउस निर्माणको लागि प्राप्त, जसमा पूर्व तर्फबाट २०६९/११/१३ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार गर्न गृह मन्त्रालय, आ.व्ष. शाखाको च.नं. ५०७, मिति २०६९/११/१४ को पत्रानुसार चार कठ्ठा क्षेत्रफल कित्ता काट गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नाममा दा.खा. ।