Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

देब चन्द्र गर्तौला


देब चन्द्र गर्तौला


देब चन्द्र गर्तौला
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dcgartaula@gmail.com
सम्पर्क 9851093686
बहाल मिति २०७६ बैशाख २६