Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

मिति २०७६-०७-०८ गते कार्यालयका कर्मचारीहरूद्वारा कार्यालय परिसरमा गरिएको सरसफाई ।