Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरको कार्यालय भवन निर्माण कार्यको बील सार्वजनिकीकरण प्रयोजनार्थ ।